wniosek do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin

Dzisiaj 19.04.2021 r. mija termin zgłaszania wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin. Studium jest o tyle ważne, że jest podstawą opracowywania poszczególnych planów zagospodarowania przestrzennego. Od lat zabiegamy o zmiane planu dla "Osów-Andersena", który obejmuje nasze Osiedle Skarbówek. Zarząd Stowarzyszenia złożył wniosek, treść którego przedstawia się następująco:

 

Po zapoznaniu się z projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin (http://konsultuj.szczecin.pl), zgłaszamy następujące uwagi:

jednostka planistyczna Z.O.07

Uwarunkowania:

W opisie jest nieprawidłowa nazwa ogrodów działkowych, winno być „Skarbówka” a nie „Skarbówek”. Nazwa „Skarbówek/osiedle Skarbówek” dotyczy dotychczasowych terenów zabudowanych domami rekreacji indywidualnej. Należy jednoznacznie odróżniać Rodzinne Ogrody Działkowe im. ”Skarbówka” od zabudowanego terenu „Skarbówek”.

Kierunki/Funkcja uzupełniająca:

wnosimy o zapis: zabudowa rekreacji indywidualnej w południowej części terenu z dopuszczalną zabudową mieszkalną jednorodzinną.

 

Aktualnie na Osiedlu Skarbówek liczącym zaledwie 113 działek gruntowych występują cztery formy władania nieruchomościami przez użytkowników:

– własność

– wieczyste użytkowanie z opłatą wg stawki 3%

– wieczyste użytkowanie z opłatą wg stawki 1 %

– dzierżawa

Tak zróżnicowane formy powodują wśród użytkowników/mieszkańców poczucie niesprawiedliwości z uwagi na różnice w prawach do nieruchomości jak i obciążeń finansowych.

Na przestrzeni ostatnich 10 lat toczyło się, co najmniej 16 spraw sądowych w sprawie ustalenia prawidłowej stawki opłaty za wieczyste użytkowanie w związku z trwałą zmianą sposobu użytkowania nieruchomości na Osiedlu Skarbówek. We wszystkich sprawach sądy powszechne potwierdziły, że nieruchomości wykorzystywane są na cele mieszkaniowe. Tak więc, nie ulega żadnej wątpliwości, że wiele nieruchomości  na tym osiedlu użytkowane jest na cele mieszkaniowe i bezprawiem jest pomijanie tego faktu w jakichkolwiek opracowaniach. W wielu zamieszkałych nieruchomościach ich mieszkańcy są tam zameldowani, co z kolei przyczynia się do pozyskiwania wpływów przez Gminę Szczecin z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PiT). Również część budynków spełnia warunki budynków mieszkalnych co jest potwierdzone urzędowymi zaświadczeniami. Dodać również należy, że dotychczasowe wpływy UM z tytułu podatków od nieruchomości i wieczystego użytkowania stanowią wielomilionową kwotę zasilającą budżet miasta. Przez wiele lat były to najwyższe obciążenia podatkowe w mieście.

Aktualnie obowiązujące studium i plany zagospodarowania nie uwzględniają tego faktu i nie przystają do rzeczywistego zagospodarowania terenu objętego niniejszym wnioskiem, tak jak i poprzednie plany, pomimo orzeczeń sadów, które ustaliły w kilku przypadkach, że nieruchomości były wykorzystywane na cele mieszkaniowe jeszcze przed oddaniem ich w wieczyste użytkowanie czyli przed 1989 r.

    Na Osiedlu Skarbówek nieruchomości są użytkowane w dwojaki sposób. Jedna część jest użytkowana, jako działki letniskowo-rekreacyjne a druga wykorzystywana jest na cele mieszkaniowe. Chcąc zachować prawo części właścicieli i użytkowników działek do rekreacyjnego ich charakteru, a jednocześnie dążąc do uwzględnienia faktu, że większość działek ma charakter mieszkaniowy, wnioskujemy o zmianę studium (a w konsekwencji planu zagospodarowania), który usankcjonuje rzeczywisty stan tego obszaru.

Zmiana studium a później planu zagospodarowania w zaproponowany sposób na przedmiotowym terenie rozwiąże wiele problemów mieszkańców Osiedla oraz Urzędu Miasta Szczecin. Spowoduje, iż wszyscy użytkownicy nieruchomości na Osiedlu Skarbówek będą traktowani równo wobec prawa przez Urząd Miasta Szczecin.         

 Przypominamy, że teren Osiedla Skarbówek (wydzielony 4,5 hektarowy obszar) Urząd Miasta Szczecin przejął od POD Skarbówka  na mocy decyzji WGiGG/GT/823/69/81/86 z dnia 31.12.1986 r. w uzasadnieniu podając, że grunty te nie są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, gdyż przeważa na nich funkcja mieszkaniowa w celu usankcjonowania stanu istniejącego (stwierdzonego po kontroli Najwyższej Izby Kontroli) na dzień przejęcia terenu i doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem, czego i tak nie dokonano gdyż do tej pory (ponad 30 lat !) w planach zagospodarowania przestrzennego nie uwzględniono funkcji mieszkaniowej potwierdzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli i sądy powszechne.

            Mieszkańcy Osiedla Skarbówek konsekwentnie zabiegają o systemowe i kompleksowe uregulowania spraw Osiedla zgodnie ze stanem faktycznym i wyeliminowania niepotrzebnych napięć i konfliktów na linii mieszkańcy Osiedla – Urząd Miasta. Nieuwzględnienie w studium /planie zagospodarowania/ faktycznego stanu zagospodarowania Osiedla Skarbówek spowoduje uchwalenie fikcji z pogwałceniem stanu faktycznego potwierdzonego wyrokami sądów, co z kolei może narazić Urząd jak i Radę Miasta na konsekwencje prawne.