Formularz zgłoszeniowy

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE)

UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ AUTORA/AUTORÓW ZADANIA FORMULARZ ZOSTANIE ODRZUCONY Z PRZYCZYN FORMALNYCH

1.Imię i nazwisko autora ROBERT SAMBOR

Kontakt (e-mail, telefon) skarbowek78@wp.pl

Wyrażam zgodę na udostępnienie mojego imienia i nazwiska jako autora propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin (www.konsultuj.szczecin.pl oraz bip.um.szczecin.pl/konsultacje).

………………………………

/własnoręczny podpis/

Dane osobowe zbierane i przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.
U. 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) w celu: przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego
na 2016 r., w tym zamieszczanie przesłanego formularza na stronie
www.konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również badań opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przez Urząd Miasta Szczecin.

Właściciel danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin oraz ich poprawiania.

Dane będą przetwarzane w zbiorze roboczym i zostaną usunięte po zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.

2.Imię i nazwisko autora JANUSZ FISZER .

Kontakt (e-mail, telefon) info@emaco.pl

Wyrażam zgodę na udostępnienie mojego imienia i nazwiska jako autora propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin (www.konsultuj.szczecin.pl oraz bip.um.szczecin.pl/konsultacje).

……………………………

/własnoręczny podpis/

Dane osobowe zbierane i przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.
U. 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) w celu: przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego
na 2016 rok, w tym zamieszczanie przesłanego formularza na stronie
www.konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również badań opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przez Urząd Miasta Szczecin.

Właściciel danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin oraz ich poprawiania.

Dane będą przetwarzane w zbiorze roboczym i zostaną usunięte po zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.

 1. TYTUŁ ZADANIA (OBOWIĄZKOWE)

(Należy wpisać pełny tytuł zadania. Tytuł zadania powinien być sformułowany tak, aby jednoznacznie obrazował faktyczne zadanie, które ma być realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok)

UWAGA: RUBRYKĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE WIELKIMI LITERAMI

PODANY TYTUŁ ZADANIA BĘDZIE OBOWIĄZYWAŁ NA LIŚCIE DO GŁOSOWANIA

B

U

D

O

W

A

D

R

Ó

G

W

R

A

Z

Z

K

A

N

A

L

I

Z

A

C

J

Ą

D

E

S

Z

C

Z

O

W

Ą

N

A

O

S

I

E

D

L

U

S

K

A

R

B

Ó

W

E

K

E

T

A

P

I

 1. CHARAKTER ZADANIA (OBOWIĄZKOWE)

(Do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego można składać propozycje zadań do zrealizowania o charakterze inwestycyjnym, zgodne z kompetencjami Gminy Miasto Szczecin. Zadania mają również charakter dzielnicowy,
przez co rozumie się realizację zadania dotyczącego głównie potrzeb mieszkańców jednej dzielnicy Szczecina.
W sytuacji jeśli zadanie swoim zasięgiem obejmuje więcej niż obszar jednej dzielnicy o wyborze dzielnicy decyduje autor propozycji zadania)

Proszę wybrać wyłącznie jedną z podanych poniżej propozycji

Proszę dokonać wyboru stawiając znak „X”
w wybranej rubryce

Dzielnica Północ

Dzielnica Prawobrzeże

Dzielnica Śródmieście
Dzielnica Zachód

X

 1. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE)

(W ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego można składać propozycje zadań zlokalizowane
na majątku i w przestrzeni Gminy Miasto Szczecin. Należy określić obszar, na którym realizowane będzie zadanie podając dane umożliwiające przestrzenną lokalizację zadania)

Osiedle Skarbówek przy ul. Chopina stanowi teren elementarny Z.G.3054.UT w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Osów-Andersena”

Wniosek dotyczy I etapu budowy dróg wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu i obejmuje w I etapie drogę równoległą do ul. Chopina pomiędzy oznaczonymi bramami nr 1 i nr 2

 1. OPIS ZADANIA (OBOWIĄZKOWE)

(Proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane oraz wskazać główne działania związane z realizacją zadania)

Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni głównej drogi na Osiedlu Skarbówek z wydzieleniem pasa dla ruchu pieszego oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Szczegółowy wstępny kosztorys wykonania nawierzchni drogi:

Nr

Asortyment

J.m.

Ilość

Cena jedn. netto

Wartość netto

1

Odtworzenie trasy i punktów – roboty pomiarowe i geodezyjne

Km

0,235

20 000,00

4 700,00

2

Koryto gł. do 60 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wraz z robotami ziemnymi i ich wywozem (pod jezdnią)

m2

1410

30,00

42 300,00

3

Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 25 cm wraz z odwozem urobku ziemnego (pod chodnik)

m2

352,5

15,00

5 287,50

4

Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32 mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm

m2

1410

62,00

87 420,00

5

Warstwa odsączająca – odcinająca grubości 10 cm po zagęszczeniu

m2

1410

13,75

19 387,50

6

Warstwa odsączająca – odcinająca grubości 10 cm po zagęszczeniu

m2

352,5

13,75

4 846,88

7

Stabilizacja gruntu cementem C1,5/2,0 gr.15cm

m2

1410

39,00

54 990,00

8

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8 cm kolor szary

m2

1410

65,00

91 650,00

9

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8 cm kolor czerwony na podsypce cementowo – piaskowej

m2

352,5

78,00

27 495,00

10

Ustawienie krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 100*30*15 cm na ławie betonowej B15 z oporem

Mb

235

64,95

15 263,25

Razem (netto):

353 340,13

VAT 23%

81 268,23

Razem (brutto):

434 608,36

 1. UZASADNIENIE ZADANIA (OBOWIĄZKOWE)

(Proszę napisać, jaki jest cel realizacji zadania, jakiego problemu dotyczy i jakie rozwiązania proponuje,
a także uzasadnić, dlaczego zadanie powinno być zrealizowane i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców)

Celem zadania jest uporządkowanie dróg umożliwiające swobodny dostęp mieszkańców Osiedla Skarbówek do swoich posesji. Stan dróg na osiedlu które w 80% są drogami gruntowymi jest KATASTROFALNY. Poruszanie się po drogach zarówno pieszo jak i pojazdami zagraża bezpieczeństwu osób i ich mienia. Osiedle położone jest na zalesionym terenie górzystym, co powoduje przy występowaniu ulewnych opadów deszczy, wypłukiwanie nawierzchni gruntowej i powstawanie nieprzejezdnych wąwozów. Mieszkańcy czekają na uporządkowanie sprawy od lat 90 ubiegłego wieku. Już parokrotnie sprawa była poruszana przez mieszkańców Osiedla i ze strony UM Szczecin były niezrealizowane „obietnice” uregulowania sprawy.

Wykonanie zadania należy traktować nie jako „udogodnienie” dla mieszkańców Osiedla ale jako zapewnienie elementarnych warunków życia. Również zadanie to można traktować jako jeden z elementów porządkowania terenu w najbliższym sąsiedztwie wieży Quistorpa i stworzenia ciągu atrakcyjnych turystycznie (trasy rowerowe) obszarów (obiektów).

Drogi na Osiedlu Skarbówek są w świetle przepisów ustawy o drogach publicznych drogami wewnętrznymi i nie maja statusu dróg publicznych, jednak właścicielem tych dróg jest Gmina Miasto Szczecin. Przepis art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 260) brzmi:

1. Drogi, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi.

1a. Podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.

2. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku – do właściciela tego terenu.

3. Finansowanie zadań, o których mowa w ust. 2, należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku – do właściciela tego terenu.

4. Oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi oraz utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanych z funkcjonowaniem tych połączeń, należy do zarządcy drogi publicznej.

Nie ulega żadnej wątpliwości że za stan i bezpieczeństwo na drogach na Osiedlu Skarbówek odpowiada Gmina Miasto Szczecin co też ma przełożenie na zadania i kompetencje Miasta na prawach powiatu w tematyce „transport i Komunikacja” oraz „Gospodarka Komunalna”.

Przedstawiamy również dość szczegółowa kalkulację inwestycji aby nie doszło do kuriozalnych wniosków komisji rozpatrującej propozycje jak w roku 2013 gdzie wykonanie 1,5 km drogi z kanalizacją deszczową o szerokości średnio 6 m (na Osiedlu są drogi 5,5m i 7,5m) wyceniono przez urzędników na 10 mln zł, podczas gdy koszt 1 km najtańszej autostrady w Polsce wyniósł 21 mln zł. Na Osiedlu Skarbówek nie chcemy kosztownych koszmarków w stylu „alei pudełkowej” za 8 mln zł !!!

Pomijanie Naszego Osiedla w jakichkolwiek inwestycjach ma znamiona nie tyle lekceważenia obywateli i mieszkańców osiedla ale wręcz dyskryminacji osób które przez wiele lat inwestowały w ogólną infrastrukturę (wodociąg, kanalizacja sanitarna, trafostacja) pomimo, że Gmina Miasto Szczecin przejmując teren od ogródków działkowych zobowiązała się do tego w decyzji z 30.12.1986r. Mieszkańcy również ponosili niewspółmierne do innych mieszkańców „bogatych dzielnic” obciążenia z tytułu podatku od nieruchomości (10-krotnie wyższa stawka) i wieczystego użytkowania (3 krotnie wyższa stawka). Kwoty uzyskane przez Gminę Miasto Szczecin z powyższych podatków i opłat przez okres ponad 20 lat przewyższają spodziewane nakłady na wnioskowaną budowę kanalizacji i drogi.

 1. BENEFICJENCI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE)

(Proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania)

Na realizacji zadania skorzystają:

 1. Mieszkańcy Osiedla Skarbówek

 2. Służby ratownicze: pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja

 3. Firmy obsługujące wywóz odpadów komunalnych

 4. Firmy kurierskie (np. poczta polska)

 5. Firmy transportowe (np. taxi)

 6. Działkowcy ROD Skarbówka dojeżdżający do ogrodów

 7. ZWiK

 8. Turyści i osoby spacerujące, zwiedzające

 1. SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA (OBOWIĄZKOWE)

(Proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania oraz ich szacunkowe koszty)

UWAGA: WARTOŚĆ ZADANIA NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 1.350.000 ZŁ.

Składowe części zadania

Koszt w złotych

1.kanalizacja deszczowa ok

450.000,00

2. nawierzchnia drogi wg wstępnego kosztorysu

440.000,00

3.oznakowanie

10.000,00

4.
5.
RAZEM

900.000,00

 1. DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI (NIEOBOWIĄZKOWE):
 1. zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania;
 2. mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania;
 3. inne, istotne dla zgłaszanego zadania, jakie? (proszę wymienić)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….