O nas

Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Skarbówek w Szczecinie zostało powołane w dniu 30.05.2014r. na zebraniu założycielskim z inicjatywy grupy mieszkańców Osiedla.

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest podnoszenie jakości życia mieszkańców Osiedla Skarbówek poprzez wspieranie:

  • Budowy uzbrojenia terenu i jego modernizacji
  • Budowy dróg i ich utrzymania w stanie nadającym się do użytkowania,
  • Ochrony środowiska i polepszenia estetyki Osiedla Skarbówek

Celem stowarzyszenia jest również:

  • Aktywizacja  i integracja wspólnoty mieszkańców Osiedla Skarbówek, wspieranie postaw i zachowań służących dbałości o otoczenie; samorządności; odpowiedzialności, współpracy, otwartości i tolerancji.
  • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i społeczności lokalnej 
  • Działalność promocyjna; informacyjna; wydawnicza związana z ideami Stowarzyszenia.  
  • Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami realizującymi podobne jak Stowarzyszenia cele.

 

Historia powstania Osiedla Skarbówek ma początki w latach 70 ubiegłego wieku.

W roku 1975 Zarząd Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Skarbówka” wydzielił na terenach leśnych przyległych do ogródków działkowych, działki rekreacyjne. Ze względu na panujące w tych latach trudności mieszkaniowe, wiele z budowanych w tym czasie domków letniskowych, spełniało wymagania domów całorocznych (mieszkalnych) i było zamieszkiwanych przez ich użytkowników. Po kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w wyniku której NIK stwierdził wykorzystanie terenu niezgodnie z przeznaczeniem Wojewoda Szczeciński zarządzeniem z dnia 9 października 1981r. nr 35/81 dokonał odstępstwa od planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina i Polic – nadając tym gruntom funkcję wyłącznie letniskowo-rekreacyjną.

W 1985 r. Urząd Miejski w Szczecinie wystąpił do POD Skarbówka o wydzielenie działek zamieszkiwanych przez cały rok i przekazanie na rzecz Miasta.

Decyzją WGiGG/GT/823/69/81/86 z dnia 31.12.1986 r. Urząd Miejski w Szczecinie przejął wydzielony 4,5 hektarowy obszar (104 działki) w uzasadnieniu podając, że grunty te nie są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, gdyż przeważa na nich funkcja mieszkaniowa.

Jednoznacznym potwierdzeniem, że Osiedle Skarbówek spełniało funkcje mieszkaniową jeszcze przed wydzieleniem z POD Skarbówka są liczne przypadki dokonania meldunku osób mieszkających na Osiedlu. Pierwszy meldunek datowany jest na 25.09.1980 r.

Od samego początku wydzielenia z POD Skarbówka, przedmiotowego Osiedla i przekazania poszczególnych działek w wieczyste użytkowanie ich dotychczasowym użytkownikom, następowało szereg nieprawidłowości. Najdobitniej przejawiło się to w wycenie wartości gruntów i zastosowaniu najwyższej z możliwych stawek opłat za wieczyste użytkowanie oraz 10-krotnie wyższych stawek podatku od nieruchomości, co spowodowało, że przez lata płaciliśmy najwyższe w mieście podatki, co nie zwolniło nas z ponoszenia kosztów uzbrojenia terenu, zaś do tej pory Gmina Szczecin nie zainwestowała ani złotówki np w drogi czy inną infrastrukturę związaną z naszym terenem.

Lata 90 to zmagania o zapewnienie godziwych warunków zamieszkiwania poprzez budowę infrastruktury (trafostacja, wodociąg, kanalizacja sanitarna) i ogromne zaangażowanie organizacyjne i finansowe mieszkańców.

W dniu 29.09.2004 r. grupa mieszkańców osiedla Skarbówek zgłosiła wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego i ustalenie dla Osiedla Skarbówek funkcji mieszkalnej. Wniosek został odrzucony przez Urząd Miasta Szczecin, a uzasadnienie nie miało oparcia w stanie faktycznym. Mieszkańcy ponownie złożyli wniosek w dniu 13.10.2010 r. Również i ten wniosek został odrzucony.

Problemy Osiedla były również tematem dyskusji na forum MMSzczecin

  1. http://www.mmszczecin.pl/artykul/zapomniane-osiedle-w-szczecinie-zdjecia,3033836,artgal,t,id,tm.html z dnia 31.12.2010r.

  2. http://www.mmszczecin.pl/artykul/skarbowek-zapomniane-osiedle,2766012,artgal,t,id,tm.html z dnia 13.07.2013r.

Wszystko to co dzieje się wokół Naszego Osiedla świadczy o zupełnym niezrozumieniu sprawy i zagubieniu zarówno radnych jaki urzędników gminy. Dlatego też powołaliśmy Stowarzyszenie aby m.in. konsekwentnie zabiegać o systemowe i kompleksowe uregulowanie spraw Osiedla zgodnie ze stanem faktycznym.