Statut Stowarzyszenia

Find an NYC-based escort to hire if you’re looking to make a memorable night. You’ll find raw beauties with stunning looks who are willing to all sexual fantasies. Browse through the profiles of these women to find the perfect partner. It is possible to view their gorgeous photos for an easier decision. There are a variety of packages to meet your requirements. The NY Elite Model Club, for instance, is open twenty-four hours a day. You can meet She International and Elite NY models.ny escorts You and your date are also able to take advantage of a wide range of activities in the club. There are a variety of options if you’re planning to take your partner for a romantic night out in New York City. Asian escorts are especially elegant and beautiful they will surely make your date unforgettable. You can even hire an escort for your anniversary celebration or for any other occasion. The New York escort company can meet even the most difficult demands. Whatever your sexual desires or sexual desires there is an escort service that will meet the needs of your. Escort New York is known for having the finest selection and the staff is aware of their clients’ needs.

STATUT

STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA SKARBÓWEK

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Skarbówek w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Terenem działania jest  Rzeczpospolita Polska. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Szczecin.
 3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest podnoszenie jakości życia mieszkańców Osiedla Skarbówek poprzez wspieranie:
 1. Budowy uzbrojenia terenu i jego modernizacji
 2. Budowy dróg i ich utrzymania w stanie nadającym się do użytkowania,
 3. Ochrony środowiska i polepszenia estetyki Osiedla Skarbówek

 

 1. Celem stowarzyszenia jest również:

  1.  Aktywizacja  i integracja wspólnoty mieszkańców Osiedla Skarbówek, wspieranie postaw i zachowań służących dbałości o otoczenie; samorządności; odpowiedzialności, współpracy, otwartości i tolerancji.
  2. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i społeczności lokalnej 
  3.  Działalność promocyjna; informacyjna; wydawnicza związana z ideami Stowarzyszenia. 
  4. Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami realizującymi podobne jak Stowarzyszenia cele
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele  poprzez:

  1. Inicjowanie, koordynację  i realizację projektów i  programów budowy oraz  modernizacji Osiedla Skarbówek i jego elementów (jezdni, chodników, ogrodzeń, mediów, oświetlenia, oznakowania, detali architektonicznych, itd.).
  2. Działania aktywizujące i promocyjne poprzez przygotowywanie i wydawanie publikacji, debaty publiczne, organizację konferencji, działania promocyjne, oświatowe, imprezy kulturalne.
  3. współpracę, szczególnie z instytucjami samorządu terytorialnego w przygotowaniu projektów, rozwiązań organizacyjnych i legislacyjnych oraz pozyskiwania środków finansowych na ich realizację.
  4. podejmowanie interwencji w zakresie objętym przedmiotem działalności Stowarzyszenia.
  5. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.
  6. Doradztwo i pomoc oraz szkolenia członków stowarzyszenia i innych podmiotów zainteresowanych realizacją celów Stowarzyszenia.
  7. Współdziałanie z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz celów Stowarzyszenia.
  8. Pozyskiwanie przyjaciół; dobrodziejów i sponsorów na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.
  9. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
  10. Inicjowanie i realizowanie działań w celu pozyskania środków na finansowanie przedsięwzięć statutowych.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.
 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
 1. złoży deklarację członkowską na piśmie,
 2. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
 1. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 5. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
 6. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek.
 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 4. Utrata członkostwa następuje na skutek:
 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 2. wykluczenia przez Zarząd:
 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • z powodu nie płacenia składek za okres minimum pół roku,
 • na pisemny uzasadniony wniosek trzech członków Stowarzyszenia
 1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 2. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna. 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
 2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy plus jeden- członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 3. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 3. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy plus jeden- ogólnej liczby członków. Głosowania jest jawne.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalania zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie budżetu,
 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym prezesa zarządu i dwóch wiceprezesów zarządu. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków. Prace Zarządu i podział kompetencyjny pomiędzy członków Zarządu reguluje Regulamin Pracy Zarządu przyjęty uchwałą Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 4. Do kompetencji Zarządu należą:
 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 8. przyjmowanie i skreślanie członków.
 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrolowanie działalności Zarządu,
 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
 4. składanie wniosków  o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 1. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu z pośród członków Stowarzyszenia. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
 1. ze składek członkowskich,
 2. darowizn, spadków, zapisów,
 3. dotacji i ofiarności publicznej.
 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, przy czym w sprawach majątkowych dotyczących powstania zobowiązania finansowego przekraczającego 5.000 zł wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu wyznaczonych każdorazowo do sprawy przez trzyosobowy skład Zarządu w drodze uchwały.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy plus jeden uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Hire an escort if you would like to make the most of your Dubai excursion. They will provide entertainment for your enjoyment with striptease, erotica as well as lap dance. The ultimate satisfaction awaits you! No matter your sexual preference, there is an Dubai sexual escort to meet the needs of all. Profiles with high-quality Dubai escorts must include an image and a hyperlink which are authentic. Also, be wary of profiles that have pictures of other girls. Dubai is one of the countries in which prostitution is not allowed.dubai escort Dubai escorts often request evidence that the customer has paid before they show you photos. Although there are numerous Dubai escort services available, BookRealEscorts has the most large pool of women in the industry. Their pool of beautiful women comprises ladies who hail from Asia, Europe, and the United States. There are Asian, Slavic, and African female escorts in addition to women who are ginger and blonde. Dubai has plenty of escorts. You could have observed. There are numerous escorts in Dubai, whether they’re in an elegant hotel or in a the local dive bar. The famous Dubai nightclubs are home to many escorts. it is easy to find one within any of the city’s five star bars. There may be prostitutes dotted around the streets. Dubai Escorts in Dubai are available to hire for in-call, hotel, and out-of-hotel escorts. Some of them offer a range of sexual services that range from BDSM up to anal.